РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Менче Петкоска

Работник за месец Август – Anabella

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Весна Гаврилоска

Работник за месец Август – Тамаро 7

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Маја Софрониеска

Работник за месец Август – Тамаро 6

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Бисера Малеска

Работник за месец Август – Тамаро 8

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Татјана Грмашкоска

Работник за месец Јули – Anabella

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Александра Паскоска

Работник за месец Јули – Тамаро 7  

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Билјана Јованоска

Работник за месец Јули – Тамаро 6

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Сузана Аполеска

Работник за месец Јули – Тамаро 5

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Светлана Јованоска

Работник за месец Јули – Тамаро 8